111659391489 Guoquan Li, Bingxiu Ren. Combination therapy in A549 cells. Nuclear Medicine and Biology_
 
您所在的位置:首页 >> 教学信息 >> 论文 >> 正文

Guoquan Li, Bingxiu Ren. Combination therapy in A549 cells. Nuclear Medicine and Biology

作者:发布时间:2010/4/16 22:34:53
 Menghui Yuan, Jing Wang, Jinglan Deng, Zhe Wang, Weidong Yang, Guoquan Li, Bingxiu Ren. Combination therapy in A549 cells. Nuclear Medicine and Biology,2010;(37):317-326.